СНЦ „МИГ Средец“, публикува проект на Насоки за кандидатстване по под мярка 1.1 от СВОМР Процедура, чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001- 19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ Средец“ публикува за обсъждане проекта на Насоки за кандидатстване, включващи- Условия за кандидатстване и приложения към тях и Условия за изпълнение и приложения по под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от СВОМР, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ,
В процеса на публичното обсъждане, могат да се дават предложения, възражения и коментари по проекта на Насоките за кандидатстване до 22.04.2020 г. вкл. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .


Документи