СНЦ „МИГ Средец“ организира информационна среща на 05.10.2023 г. от 10.00 часа в залата на „МИГ Средец“

СНЦ „МИГ Средец“  организира информационна среща на 05.10.2023 г.   от 10.00 часа в залата на „МИГ Средец“ на тема-„Запознаване на участниците с Условията за кандидатстване и подготовка на проекти по  отворения прием по подмярка 4.1“- процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.от СВОМР на „МИГ Средец“.

„Местна инициативна група Средец“ кани зеделските стопани    за участие в обявената информационна среща.