СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“От Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

На 14.09.2023 г., „МИГ Средец“ обяви прием по процедура за подбор на проектни № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“От Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“ „от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg П

ълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“, подсекция „Мерки от СВОМР по ПРСР“, Мярка 4.1 - http://migsredets.eu/dokumenti/merki-ot-svomr-po-prsr/

Краен срок за представяне на предложенията 31.10.2023 г., 17:00 часа.

Приложение: Обява


Документи