СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.624

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.624 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6.4 Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.-втори прием.

На 18.04.2023 г., „МИГ Средец“  обяви   прием по процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.624 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.-втори прием.

 Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само  по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и  http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“, подсекция „Мерки от СВОМР по ПРСР“, Мярка 6.4 - http://mig-sredets.eu/dokumenti/merki-ot-svomr-po-prsr/

 

Краен срок за представяне на предложенията19.06.2023 г., 17:00 часа.

Приложение: Обява

 


Документи