Разяснение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197

По процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Допусната е техническа грешка в Приложение № 7 - Анализ разходи –ползи (финансов анализ) от документите за попълване към Условията за кандидатстване, в заглавната страница на приложението е изписано  „Процедура чрез подбор на проектни предложения № …….. „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони”.

При попълване на приложението да се изписва вярното: Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”