Публикуван е в ИСУН 2020 Проект за Насоки за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 4.1.“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони2014-2020г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува в ИСУН 2020 на електронен адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/63101a50-e673-48bc-97e5-6b96b4573e17

за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“, от Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“.

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 14.08.2023 г. 23:59 ч. в ИСУН 2020.

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения само за промяна в публикуваните документи или възражения и коментари по Условията за кандидатстване.Кандидатстването с проектни предложения по процедурата не е предмет на общественото обсъждане .

„Миг Средец“