Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“, мярка 2.9.3.(втори прием)

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване  и приложенията към тях по  процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“, мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора  в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ (втори прием)  от  СВОМР, Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси .

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 22.05.2019 г.  вкл. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.


Документи