Проект на насоки за кандидатстване по мярка 7.5 от СВОМР на „МИГ Средец“, процедура № BG06RDNP001-19.353

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проекта на Условия за кандидатстване по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от  СВОМР, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ,процедура чрез  подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”   

Коментари, предложения и възражения по проекта на Условията  за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 09.12.2019 г.  вкл. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.


Документи