Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедури :

 - № BG06RDNP001-19.188Ф „МИГ СРЕДЕЦ – подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;
 

 - BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” .

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 04.12.2018 г., 17:00 ч. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.


Документи