Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мерки:

  • Мярка 4
    - подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Процедура№ BG06RDNP00119.175 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“) ;
    - подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти(Процедура № BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“);

 

  • Мярка 7
    - подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура(Процедура №BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”).

 

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 07.11.2018 г., 17:00 ч. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.


Документи