ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.197(мярка 7.6 от СВОМР )

На 22.10.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  №  BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“.

На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“  с Протокол № 33 от 24.10.2019 г. е одобрен  Оценителния доклад  на КППП по процедурата .

 

Списъците на: одобрените, резервните отхвърлените, и оттеглени проектни предложения от КППП на „МИГ Средец“ по процедурата може да намерите  на сайта на „МИГ Средец“ в Раздел  „ МИГ Средец“ , подраздел  „Решения на комисията за подбор на проектни предложения(КППП)“ - http://mig-sredets.eu/mig-sredetc/resheniia-na-komisiiata-za-podbor-na-proektni-predlozheniia-kppp/