ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19. 188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 28.06.2019 г. с Оценителен доклад приключи  работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“-първи прием, към СВОМР на „МИГ Средец“. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 01.07.2019 г. е одобрен  Оценителния доклад  на КППП по процедурата.

Списъците на: одобрените, резервните отхвърлените, и оттеглени проектни предложения от КППП на „МИГ Средец“ по процедурата може да намерите  на сайта на „МИГ Средец“ в Раздел  „ МИГ Средец“ , подраздел  „Решения на комисията за подбор на проектни предложения(КППП)“