ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКА НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.197 „МИГ СРЕДЕЦ - ПОДМЯРКА 7.6 ”ПРОУЧВАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“

 На 09.10.2019 г.  приключи оценка на етап Административно съответствие и допустимост по процедура № BG06RDNP001-19.197  „МИГ СРЕДЕЦ -  подмярка 7.6 ”проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“. Подадени са три броя проектни предложения, от които на  следващ етап на оценка Техническа и финансова оценка преминават два броя.

 

Списък на проектни предложения, които не се допускат до Техническа и финансова оценка по процедура № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” (изготвен на основание Протокол №2 от 09.10.2019 от заседание на КППП назначена със Заповед №37/11.09.2019 г. на Председателя на УС) може да намерите  на сайта на „МИГ Средец“ в Раздел  „ МИГ Средец“ , подраздел  „Решения на комисията за подбор на проектни предложения(КППП)“