Покана за участие в работни срещи

 

за консултиране подготовката на стратегията за ВОМР

 

В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г.  „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ ” ОТ ПРОГРАМАТА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЗА ПЕРИОДА  2014-2020 г. , 

Екипа на  СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани   местната общност - заинтересовани страни, желаещи да се включат в еднодневни работни срещи във връзка с влючване на мерки в стратегията за ВОМР:

 

- І-ва работна среща на 21.03.2016 г., 09,30 ч.

- ІІ-ра работна среща  на 22.03.2016 г. 10,30 ч.

 

Работните срещи ще се проведад в Залата в офиса на „МИГ СРЕДЕЦ” , гр. Средец;, ул. „Лиляна Димитрова”  1, ет.2