ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  - Управителният съвет и екипът канят  жителите на Община Средец, представителите на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, социални услуги, местни лидери,  представители на неформални групи и други организации, граждани   от  територията да се включат в общественото  обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ „МИГ Средец“ за програмен период 2023-2027 , което ще се проведе на  26.09.2023 г. от 10,00 ч. в гр. Средец -  зала на Зелената  къща, ул. „Димитър Кичев“ №26

Общественото обсъждане се провежда във връзка с изпълнение на  Административен договор  № РД50-135/13.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 , проект № BG06RDNP001-19.610-0053 „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на  СНЦ "МИГ Средец" за програмен период 2023-2027 г.“,