Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец юни, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на следните информационни събития през месец юни:

 

1. ПЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  във връзка във връзка с процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”

 

 Дата , място и час на  провеждане  на информационните срещи:

- 05.06.2019 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“ пл. „България“;

- 06.06.2019 г. 10:00 ч. с.Момина църква – пенсионерски  клуб;

- 07.06.2019 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;;

- 11.06.2019.г. 10:00 ч. с. Бистрец  – пенсионерски  клуб;

- 12.06.2019 г. 10:00 ч. с. Загорци – пенсионерски  клуб.

 

2. ЕДИН СЕМИНАР във връзка с процедура за прием на проектни предложения по процедура BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“

Дата , място и час на  провеждане  на информационния  семинар - 18.06.2019 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;

 

ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИОННИТЕ  СРЕЩИ И СЕМИНАРА СА ОТВОРЕНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ БЕЗ ПОТВЪРЖДЕНИЕ!

Информационните събития  - семинари и срещи   ще се провеждат  във връзка с прилагане на под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-192/29.11.2016 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА МЯРКА 19 „ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

www.eufunds.bg