Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец юни 2022 г, организирани от МИГ СРЕДЕЦ“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  ГОСПОДА,            

          СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  местната общност на информационни срещи за възможностите за кандидатстване, представяне и разяснение на насоките за   кандидатстване  по  мерките с отворени приеми:

Подмярка 6.4, процедура №BG06RDNP001-19.624„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“  и подмярка 7.2, процедура №BG06RDNP001-19.584„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по  ПРСР от СВОМР на МИГ СРЕДЕЦ „ .

 

Информационните  срещи ще се проведат по процедурите, както следва:

1.Процедура №BG06RDNP001-19.624„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“  :

 

На 02.06.2022 г.

На 06.06.2022 г.        

 

2. Процедура №BG06RDNP001-19.584„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

 

На 08.06.2022 г.

 

3.По двете горе-посочени процедури:

 

На 03.06.2022 г.

На 07.06.2022 г

 

Начален час  за провеждане на всички информационните срещи 10.00 часа.

Място за провеждане на информационните срещи гр. Средец , Зелената къща.

 

Информационните срещи се провеждат във връзка с прилагане на подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на  селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на Споразумение № РД 50-192/29.11.2016 г. за прилагане на  подмярка 19.2“Прилагане на опорации в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите  местно развитие“

 

 

С УВАЖЕНИЕ:СНЦ  „МИГ СРЕДЕЦ“