Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец декември, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност през месец  декември на следните информационни събития:

1. Двудневно  обучение на 07.12 и  08.12.2017 г. от 10.00 часа в залата на  Посетителския информационен център, гр. Средец, местността „Божура“, на тема: “Изготвяне на бизнес план, заявление и окомплектоване с всички съпътстващи документи  за кандидатстване  към Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“.

Желаещите да участват в  обучението  да потвърдят участието си  в офиса на „МИГ СРЕДЕЦ“, ул. „Лиляна Димитрова“ 1, ет.2  или на тел. 0882882358, 0881882359, или на  email:lider_sredets@abv.bg.

 

2. Семинари за популяризиране на СВОМР и възможностите за кандидатстване с проекти към Стратегията  на „МИГ СРЕДЕЦ“  по мерките от двете програми и начин за подаване на проектни предложения- представяне на  електронната система ИСУН на следните дати:

-  11.12.2017 г. с представители  на Община Средец и културните  институции, социални дейности, НПО  и образованието;

-  12.12.2017 г. с представители на Община Средец, социални  предприятия, читалища и неправителствени организации за представяне на  възможностите  по  мерки 2.9.3 и 2.9.1. от ОПРЧР;

-  13.12.2017 г. със земеделски стопани и представители на  местния бизнес;

-  14.12.2017 г. с представители на ромската общност.

 

Семинарите ще се проведат в Зала № 2 на Община Средец от 9.30 часа.

 

3.  Информационни срещи за възможностите за кандидатстване, представяне и разяснение на насоките за   кандидатстване  по  мерките с предстоящ прием -  мярка 2.9.3 по ОПРЧР и мярка 7.2. от ПРСР от СВОМР на МИГ СРЕДЕЦ „ , както следва:

 

  • с.Момина църква – 04.12.2017 г., в залата на НЧ;
  • с.Бистрец  - 05.12.2017 г. в пенсионерския клуб;
  • с.Дебелт    - 18.12.2017 г. в залата на НЧ ;
  • с.Дюлево   - 19.12.2017 г. в залата на НЧ;
  • с.Загорци   - 20.12.2017 г.в пенсионерския клуб.

 

Начален час  за провеждане на информационните срещи 10.00 часа.

 

Информационните семинари  и срещи са отворени за посещения без потвърждение!

Информационните събития  и обучението  ще се провеждат  във връзка с прилагане на под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на Споразумение № РД 50-192/29.11.2016 г.