Покана за участие на местната общност в информационни събития през месец април и май

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на информационни събития, както следва :

  • Информационен семинар, във връзка отворената в ИСУН2020 процедура за прием на проектни предложения от СВОМР № BG05M9OP001- маргинализирани

Дата , място и час на  провеждане 

  • 19.04.2019 г. 10:00 ч., гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;

 

  • Три Информационни срещи във връзка с процедура за прием на проектни предложения №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

 

Дата , място и час на  провеждане 

 

  • 02.05.2019 г., 10:00 ч.,гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;
  • 03.05.2019 г., 10:00 ч. , с . Дебелт, в зала на НЧ „ Светлина 1924“;
  • 08.05.2019 г., 10:00 ч. , с . Загорци , в  пенсионерски клуб.

ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЪБИТИЯ  СА ОТВОРЕНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ БЕЗ ПОТВЪРЖДЕНИЕ!

Информационните събития се провеждат  във връзка с прилагане на под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-192/29.11.2016 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА МЯРКА 19 „ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

www.eufunds.bg