Покана за участи във втора информационна капания - информационни срещи и семинар по проект№ BG06RDNP001-19.610-0053

П О К А Н А

 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”

 

         КАНИ ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ НА информационни  СРЕЩИ И СЕМИНАРИ  - ВТОРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  ВЪВ ВРЪЗКА

С ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР  № РД50-135/13.04.2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, КАКТО СЛЕДВА

1.      ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ:

01.09.2023 г. , 10,00 ч., с. Дюлево в зала на НЧ „„Просвета-1886 год.“;

04.09.2023 г. , 10,00 ч., с. Загорци в зала на Пенсионерски клуб;

05.09.2023 г. ., 10,00 ч. , с. Бистрец в зала на Пенсионерски клуб;

07.09.2023 г., 10,00 ч. , с. Момина църква в зала на Пенсионерски клуб;

11.09.2023 г. ., 10,00 ч. , с. Голямо Буков в зала на НЧ „Просвета-1930“.

2.      Семинар – 12.09.2023 г., 10,00ч. , гр. Средец в зала на „ Зелена къща“, ул. Димитър Кичев“ 26

 

Тема на информационните срещи  и семинар:  Подготовка на стратегията на „МИГ Средец“  и разработен първоначален вариант.


 

 
ВАЖНО!!! Участието е без предварително записване 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ -  гр. Средец 8300, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет. 2