ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“, кани – земеделски стопани, представители на ПГМССЕ"Н.Й.Вапцаров" гр.Средец, Научен център по земеделие и всички  заинтересованите страни, потенциални бенефициенти към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ СРЕДЕЦ“-прехвърляне на финансов ресурс от мярка в мярка  по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 06.02.2020 г.от 10.30 часа в залата на СНЦ „МИГ Средец“, гр. Средец, ул. „ Лиляна Димитрова“ 1,ет.2.