Покана за информационни събития по проект № BG06RDNP001-19.610-0053

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”

 

         КАНИ ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ - СРЕЩИ ,  СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПРОЕКТ № BG06RDNP001-19.610-0053 „ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА  СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ" ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2023-2027 Г.“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР  № РД50-135/13.04.2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ  ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

Първата част  от информационната кампания ще  се проведе , както следва

 1. Информационни срещи:
 • 15.06.2023 г. , 10,00 ч., с. Загорци в зала на Пенсионерски клуб;
 • 16.06.2023 г. , 10,00 ч., с. Дюлево в зала на НЧ „„Просвета-1886 год.“;
 • 19.06.2023 г., 10,00 ч. , с. Момина църква в зала на Пенсионерски клуб;
 • 22.06.2023 г. ., 10,00 ч. , с. Бистрец в зала на Пенсионерски клуб;
 • 23.06.2023 г. ., 10,00 ч. , с. Голямо Буков в зала на НЧ „Просвета-1930“
 1.  Семинар – 27.06.2023 г., 10,00 , гр. Средец в зала на „ Зелена къща“, пл.

България.

Тема на информационните събития – срещи и семинар:  Запознаване на местното население с дейностите и събитията по проект № BG06RDNP001-19.610-0053 „Подготвителни дейности по разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Средец" за програмен период 2023-2027 г.“ , възможностите за включване в стратегията  на мерки от  СПРЗСР 2023-2027  г. и  програмите финансиращи подхода ВОМР и етапите на подготовка и.

 

 

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

 • ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Тема на обучението: Запознаване на участниците с предизвикателствата и възможностите при  разработване  на СВОМР 2023-2027

 
Целта на обучението е:  повишаване  и надграждане на придобития капацитет, получаване  на нови знания и умения  и запознаване на участниците с предизвикателствата и възможностите при  разработване  на СВОМР 2023-2027.

 
 • В КРАЯ НА МЕСЕЦ АВГУСТ,НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЕТ СРЕЩИ И ЕДИН СЕМИНАР

 

 • ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027 Г.

 

Важно !!!  за конкретните дати , място и час на обучението, срещите, семинара и общественото обсъждане следете  електронния адрес на „МИГ Средец“: www.mig-sredets.euсекция „ Новини“

 

************

ВАЖНО!!! 

УЧАСТИЕТО В СРЕЩИ, СЕМИНАРИ,  ОБУЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ Е БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ -  гр. Средец 8300, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет. 2

 • e-mail: lider_sredets@abv.bg
 • електронен адрес: www.mig-sredets.eu
 • телефони: 0882881358/ 0882881359/    0882366596