Покана

Изх.№ 133/28.01.2020 г.

П О К А Н А

 

            УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:

  1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15
  2. Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3
  3. Иван Петков Жабов, гр.Средец, ул.Александър Стамболийски 1
  4. Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1
  5. Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. Раковски, бл.3, ет.1, ап.1
  6. Киро Дойков Тодоров,гр. Средец, ул. „ Охрид” 5
  7. Петър Димитров Гайдов- гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ 82 

                       

свиква , редовно   заседание на Общото събрание  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”;
  2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни доклади за отчитане изпълнението напод мерки 19.2 и 19.4;
  3. Обсъждане и приемане на променив Стратегията за водено от общностите местно развитие.

 

        ОПРЕДЕЛЯ дата на редовното заседание на Общото събрание на Сдружението – 28.02.2020г., от 17.00 часа, място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 28.02.2020 г., от 18.00 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

Председател на УС: /п/

                                                                          

инж.Димо Найденов