Покана за редовно заседание на ОС

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:

                       

  1. Димо Иванов Найденов,представител на ЗКПУ „Дюлево“
  2. Атанас Георгиев Зайков, представител на „Караян“ЕООД
  3. Валентин Петков Бялков
  4. Вълко Тодоров Вълков
  5. Киро Дойков Тодоров,представител на „РАМП СРЕДЕЦ“
  6. Петър Димитров Гайдов, представител на Сдружение волейболен клуб „Странджа“

                        

свиква редовно заседание на Общото събрание  при следния   

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2018г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”
  2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни докладиза отчитане изпълнението наподмярка 19.2 и 19.4.
  3.  

 

 

   ОПРЕДЕЛЯ дата на извънредното заседание на Общото събрание на Сдружението - 21.02.2019 г., от 17,30 часа и място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 21.02.2019 г., от 18,30 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

 

         Писмените материали по дневния ред за насроченото заседание на ОС се намират в офиса на сдружението по адреса му на управление и са на разположение на всички членове на сдружението, всеки работен ден от  09.30 до 16.30  часа, където членовете на сдружението могат да се запознаят с материалите и да удостоверят с подписа си получаването на настоящата покана чрез интернет съобщение.

      

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

 

 

Председател: 

Димо Найденов