Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:     

 1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15
 2. Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25
 3. Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1
 4. Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. Раковски, бл.3, ет.1, ап.1
 5. Киро Дойков Тодоров,гр. Средец, ул. „ Охрид” 5
 6. Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3
 7. Божидар Тодоров Божинов , с. Загорци,общ. Средец

свиква редовно заседание на Общото събрание  при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”
 2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишен докладза отчитане изпълнението на дейностите по Договор №РД 50-159/07.12.2015 г. – мярка19.1 и Договор №РД 50-192/29.1.2016 г. –подмярка 19.2 и 19.4.
 3.  Приемане на одобрения със Заповед № РД 09-341/11.04.2017 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. бюджет за 2017 г. по подмярка 
 4. Утвърждаване навзетите Решения на Управителния съвет с Протокол №3 от21.11.2016 г. за членствои излъчване на представител в Общото събрание на Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа”.
 5. Разглеждане на депозираното от Община Средец,  Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, относно промяна представителството на Община Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. Приемане на решение за прекратяване правомощията на Божидар Тодоров Божинов  и заличаването му от поименния състав на УС, вписан по фирменото дело на сдружението при Бургаски окръжен съд и вписване на определеният в Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, представител на Община Средец в УС на „МИГ СРЕДЕЦ”.

        ОПРЕДЕЛЯ дата на редовното заседание на Общото събрание на Сдружението - 30.05.2017 г., от 17.30 часа, и място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 30.05.2017 г., от 18.30 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

         Писмените материали по дневния ред за насроченото заседание на ОС се намират в офиса на сдружението по адреса му на управление и са на разположение на всички членове на сдружението, всеки работен ден от  09.30 до 16.30  часа, където членовете на сдружението могат да се запознаят с материалите и да удостоверят с подписа си получаването на настоящата покана чрез интернет съобщение.

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

Председател:                                                                               

Димо Найденов                               


Документи