НовиниОбявление

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ” СНЦ „   обявява Решение № БС-11-ЕО/20.05.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ –Бургас характер "да не се извършва ...

Повече

Приключиха дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец”

Дейностите по ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-41   в изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ...

Повече

Покана

Днес, 26.04.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав: 1.      Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2.      Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 3.      Валентин Петков Бялков, гр. ...

Повече

Проведени мероприятия през месец април

обучения, работни и информационни срещи за консултиране на разработваната стратегия с местната общнос . В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ...

Повече

Пoкана за участия в обществени обсъждания

  НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ...

Повече

Покана за участие в работни срещи

  за консултиране подготовката на стратегията за ВОМР   В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г.  „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ...

Повече

Покана за свикване на Общо събрание на СНЦ " МИГ Средец"

Изх. № 14/27.03.2016 г. П О К А Н А              Днес, 27.03.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов Кета Николова Кънева  3. Валентин Петков Бялков 4. Вълко ...

Повече

Покана за участие в обучение

В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ”ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ  МЕСТНО РАЗВИТИЕ ” ОТ ПРОГРАМАТА  ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  ЗА ПЕРИОДА  ...

Повече

Проведени информационни дейности от «МИГ Средец»

във връзка с популяризиране процеса на разработка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ...

Повече

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” сключи договор по ПРСР 2014-2020

СНЦ „ МИГ Средец „ на 07.12.2015 г. сключи тристранен договор № РД50-159 между Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „ Земеделие” – Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от ...

Повече