НовиниПокана до кандидатите за външни експерти –оценителите, преминали успешно административно съответствие и допустимост за явяване на интервю

Комисията назначена със  Заповед №10/03.10.2017 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, кани на интервю външните експерти-оценители преминали успешно първия етап от конкурса – проверка за АСД по процедура за избор на  външни експерти  – оценители по покана с изх. № 27/11.09.2017 г., което ще се проведе  на 31.10.2017 ...

Повече

Обявление за конкурс за избор външни експерт-оценители

" СНЦ " МИГ Средец" обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г.  с началната дата за прием на заявления за участие 12.09.2017 г. и крайна дата 02.10.2017 г., 17:00 часа Пълният текст на поканата, необходимите документи и условията може  ...

Повече

Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:      Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1 Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. ...

Повече

Сдружение с нестопанска цел „МИГ СРЕДЕЦ” сключи споразумение за изпълнение

Сдружение с нестопанска цел „МИГ СРЕДЕЦ” на 29.11.2016 г. сключи Споразумение  № РД 50-192 с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма  „ Развитие на човешките ресурси ”(ОПРЧР) ...

Повече

Покана

Изх. № 20/01.08.2016 г. П О К А Н А             Днес, 01.08.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:    1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2. Кета Николова Кънева, ...

Повече

Обявление

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ” СНЦ „   обявява Решение № БС-11-ЕО/20.05.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ –Бургас характер "да не се извършва ...

Повече

Приключиха дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец”

Дейностите по ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-41   в изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ...

Повече

Покана

Днес, 26.04.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав: 1.      Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2.      Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 3.      Валентин Петков Бялков, гр. ...

Повече

Проведени мероприятия през месец април

обучения, работни и информационни срещи за консултиране на разработваната стратегия с местната общнос . В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ...

Повече

Пoкана за участия в обществени обсъждания

  НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   В изпълнение на  ДОГОВОР № РД 50-159/07.12.2015 г. „ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  ПО ПОДМЯРКА  19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ  НА МЯРКА 19 ...

Повече