НовиниПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА№ BG06RDNP001-19.175 ( МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР -ПЪРВИ ПРИЕМ)

На 19.04.2019 г. с Оценителен доклад приключи ,работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  № BG06RDNP001-19.175 „Миг Средец под мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства“  - първи прием, към СВОМР на „Миг Средец“. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 23.04.2019 г. е одобрен  Оценителния ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ- подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„

СНЦ „МИГ Средец“ на 25.03.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.188 „МИГ СРЕДЕЦ- подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6. Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за ...

Повече

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – СОЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ“

Събитие Дата, час, място Индивидуални консултации Всека сряда от 10: до 12:00 ч.  до ...

Повече

Покана за участие на местната общност в информационни събития през месец април и май

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на информационни събития, както следва : Информационен семинар, във връзка отворената в ИСУН2020 процедура за прием на проектни предложения от СВОМР № BG05M9OP001- маргинализирани Дата , място и час на  провеждане 

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР, ОП РЧР

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ помощ №BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите по мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.“ от ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.178

„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. СНЦ „МИГ Средец“ на 11.02.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  № ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.175

„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.     СНЦ „МИГ Средец“ на 24.01.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна ...

Повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за ...

Повече

Покана за редовно заседание на ОС

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов,представител на ЗКПУ „Дюлево“ Атанас Георгиев Зайков, представител на „Караян“ЕООД Валентин Петков Бялков

Повече