НовиниСъобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.175

„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.     СНЦ „МИГ Средец“ на 24.01.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна ...

Повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за ...

Повече

Покана за редовно заседание на ОС

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов,представител на ЗКПУ „Дюлево“ Атанас Георгиев Зайков, представител на „Караян“ЕООД Валентин Петков Бялков

Повече

Съобщение-СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мярка 2.9.1 „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“ от СВОМР на „МИГ Средец“, ОП РЧР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проекта на Условия за кандидатстване по мярка 2.9.1 „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“   от  СВОМР, ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедури :  - № BG06RDNP001-19.188Ф „МИГ СРЕДЕЦ – подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;  

Повече

Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец ноември и декември, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на следните информационни събития: МЕСЕЦ НОЕМВРИ Семинари на тема „ Изпълнение на Стратегията за ВОМРкъм настоящия момент. Презентиране на проекти от бенефициенти с реализирани проекти и проекти в ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мерки: Мярка 4 - подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства (Процедура№ BG06RDNP00119.175 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка ...

Повече

Покана за участие на местната общност в двудневно обучение

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност да вземе  участие в  двудневно  обучение на тема: „Управление, изпълнение и отчитане на проекти”. Обучението ще се проведе на 15.10 и  16.10.2018 г. от 1000 часа в гр. Средец, зала на сградата на „Зелената къща“ .

Повече

Одобрен проект по процедура за прием на проекти от Стратегия за ВОМР на „ МИГ Средец“ по мярка 2.9.3, ОП РЧР 2014 -2020

На 18.05.2018 г.  с  решение на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ г. е одобрен оценителният доклад на „МИГ Средец“ по  процедура “ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“,  мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до ...

Повече