НовиниПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.188№BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец - Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

На 09.05.2019 г. с Оценителен доклад приключи ,работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  №BG06RDNP001-19.178„МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”

СНЦ „МИГ Средец“ на 08.05.2019 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” от ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19. 168(мярка 7.2 от СВОМР –първи прием)

На 12.04.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА№ BG06RDNP001-19.175 ( МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР -ПЪРВИ ПРИЕМ)

На 19.04.2019 г. с Оценителен доклад приключи ,работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  № BG06RDNP001-19.175 „Миг Средец под мярка 4.1 инвестиции в земеделски стопанства“  - първи прием, към СВОМР на „Миг Средец“. На Заседание на УС  на СНЦ „ МИГ Средец“ , проведено на 23.04.2019 г. е одобрен  Оценителния ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ- подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„

СНЦ „МИГ Средец“ на 25.03.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.188 „МИГ СРЕДЕЦ- подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6. Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за ...

Повече

Покана за участие на местната общност в информационни събития през месец април и май

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на информационни събития, както следва : Информационен семинар, във връзка отворената в ИСУН2020 процедура за прием на проектни предложения от СВОМР № BG05M9OP001- маргинализирани Дата , място и час на  провеждане 

Повече

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – СОЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ“

Събитие Дата, час, място Индивидуални консултации Всека сряда от 10: до 12:00 ч.  до ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР, ОП РЧР

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ помощ №BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите по мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги.“ от ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.178

„МИГ СРЕДЕЦ-Под мярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. СНЦ „МИГ Средец“ на 11.02.2019 г., обяви процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  № ...

Повече