Одобрен проект по процедура за прием на проекти от Стратегия за ВОМР на „ МИГ Средец“ по мярка 2.9.3, ОП РЧР 2014 -2020

На 18.05.2018 г.  с  решение на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ г. е одобрен оценителният доклад на „МИГ Средец“ по  процедура “ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“,  мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“  от Стратегията за ВОМР на „ МИГ Средец“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

С доклада е одобрен е  един проект , както следва:

По ред

Рег. номер на проекта

Кандидат

Наименование на проекта

точки

Одобрена БФП

(лв.)

1

BG05M9OP001-2.015-0001

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

"Заедно за по-добър живот"

86

347 017,00

Обща сума

347 017,00

 

 

Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.