СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения No BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.от СВОМР на „МИГ Средец“

На 17.01.2024 г., „МИГ Средец“ обяви втори прием по процедура за подбор на проектни предложения No BG06RDNP001-19.763 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1
Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg ю

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg/ и http://mig-sredets.eu/, секция „ Документи“,

подсекция „Мерки от СВОМР по ПРСР“, Мярка 4.1 - http://mig-
sredets.eu/dokumenti/merki-ot-svomr-po-prsr/.

Краен срок за представяне на предложенията 22.02.2024 г., 17:00 часа.
Приложение: Обява


Документи