ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Събитие

Дата, час, място

   Ден на отворените врати

Всяка сряда до 27.02.2019 г.вкл.от 10:00 -16:00 ч, офиса на „МИГ Средец“

   Информационна среща

12.02.2019 г., 10:30 ч. в офиса на „МИГ Средец“, гр. Средец, ул. „ Лиляна Димитрова“ 1, ет.2