ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ОТВОРЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

№ BG06RDNP001-19.175 „МИГ СРЕДЕЦ ПОД МЯРКА 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Събитие

Дата, час, място

  1. Индивидуални консултации

Всеки ден от 10: до 12:00 ч.  до  22.02.2019 г. вкл., офиса на „МИГ Средец“ , гр. Средец, ул. „ Лиляна Димитрова“ 1, ет.2

  1. Информационна среща

19.02.2019 г., 1030 в офиса на „МИГ Средец“, гр. Средец, ул. „ Лиляна Димитрова“ 1, ет.2