НовиниПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“  кани заинтересованите страни: Публичен сектор-община Средец, читалища;Стопански сектор-юридически лица ,земеделски производители;Нестопански сектор-образование, здравеопазване, социални дейности и  НПО да участват в Общественото обсъждане  за промяна на Стратегията за Водено от общностите местно ...

Повече

Покана

Изх. №.213-1/16.04.2021 г.                                                                                                                          УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                                                           Димо Иванов Найденов, ...

Повече

Информация по изпълнение за Стратегията за Водено от общностите местно развитие

Сдружение „МИГ СРЕДЕЦ“  до април 2021 година има подписани 12 тристранни  административни договора за изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“– 9 проектни предложения са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Програма ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – 4

СНЦ „МИГ Средец“ на 29.03.2021 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – четвърти прием от ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” – втори прием   СНЦ „МИГ Средец“ на ...

Повече

СКЛЮЧЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПОДМЯРКА 6.4, КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 29.09.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и ЕТ „ТОНИ-Т - АНТОНИЙ ДЮЛГЕРОВ“ гр. Средец подписаха Договор№BG06RDNP001-19.188-0001-С01/29.09.2020 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Безвъзмездната ...

Повече

На 26.09.2020 г. „МИГ Средец“ проведе „Празник на МИГ Средец-2020“. Целта на празника бе, популяризация дейността на Местната инициативна група и честване на 10-годишен юбилей от създаването на Местната инициативна група

Празника включваше: Презентация на дейността на МИГ през Програмен период 2007-2013 г и Програмен период 2014-2020 г. до настоящия момент. 1.Изложба на картини и произведения на приложни изкуства от местни творци-Георги Каракостов, Желязко Данданов, Марина Долапчиева и Марияна Петрова; 2.Изложение  и дегустация на местни ...

Повече

Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов, представител на "ЗКПУ Дюлево"; Атанас Георгиев Зайков, представител на "ТАГАРЕВО" ЕООД; Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец"; Събинка  Петрова Господинова ; Вълко Тодоров ...

Повече

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СНЦ „МИГ Средец“, кани  всички заинтересованите страни, потенциални бенефициенти към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“ на  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ СРЕДЕЦ“-прехвърляне на финансов ресурс от мярка в мярка  по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.  Общественото обсъждане ...

Повече