НовиниШЕСТИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“ ,2014 – 2020 г.

На 22.06.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха втори  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.168  „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” – трети ...

Повече

МИГ Средец“, обявява прием на проектни предложения по процедура- № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“

Подмярка 1.1 МИГ Средец“, обявява прием на проектни предложения по процедура- № BG06RDNP001-19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„ от  Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мерки от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Днес 08.06.2020г. на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСФ, „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” . Коментари, ...

Повече

Покана

Изх.№152-1/27.05.2020 г.   П О К А Н А               УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         1.Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2.Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3 3.Иван  Петков ...

Повече

ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 22.05.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.168  „МИГ Средец – подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, публикува проект на Насоки за кандидатстване по под мярка 1.1 от СВОМР Процедура, чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001- 19.409 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения„

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ Средец“ публикува за обсъждане проекта на Насоки за кандидатстване, включващи- Условия за кандидатстване и приложения към тях и Условия за изпълнение и приложения по под мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на ...

Повече

ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 13.02.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и „АГРО-СТИВ ЕООД“  с. Пънчево подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Безвъзмездната ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

СНЦ „МИГ Средец“ на 05.02.2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегия за Водено от общностите местно ...

Повече