За МИГ-Средец

Развитие и утвърждаване на гражданското общество в селските райони

Създаване на механизми за участие на общността в стратегическото планиране и вземано на peшения за местно развитие

Подпомагане на функционирането на пазарна икономика в селските райони

Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация

Трансгранично сътрудничество

Ефективно и устойчиво оползотворяване на природихте и културни ресурси