Миг СредецЕкип

Екип на Сдружение "МИГ Средец" Димо Иванов Найденов - Председател на Управителния съвет Русанка Георгиева Лапова - Изпълнителен директор Стоянка Тодорова Иванова - Експерт по прилагане на стратегия за ВОМР Тодорка Иванова Кънчева - счетоводител

Повече

Стратегия за ВОМР

Стратегия за водено от общностите местно развитие - сдружение "Местна инициативна група Средец" 2014-2020

Повече