Проект на насоки за кандидатстване по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ от СВОМР, ОП РЧР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора  в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“  от  СВОМР, Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси , по  процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.012 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„

Коментари, предложения и възражения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 18. 01.2018 г.  вкл. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.


Документи