Проект на насоки за кандидатстване по мярка 2.9.1 „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“ от СВОМР на „МИГ Средец“, ОП РЧР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проекта на Условия за кандидатстване по мярка 2.9.1 „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги“   от  СВОМР, Оперативна програма  Развитие на човешките ресурси , по  процедура за подбор на проектни предложения№ BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална  икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“    

Коментари, предложения и възражения по проекта на Условията  за кандидатстване могат да бъдат представени в срок до 10. 01.2019 г.  вкл. на електронен адрес: lider_sredets@abv.bg .

В срока на публичното обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията за кандидатстване, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.


Документи