Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:

                       

  1. Димо Иванов Найденов, представител на "ЗКПУ Дюлево";
  2. Атанас Георгиев Зайков, представител на "ТАГАРЕВО" ЕООД;
  3. Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец";
  4. Събинка  Петрова Господинова ;
  5. Вълко Тодоров Вълков ;
  6. Киро Дойков Тодоров,  представител на "РАМП Средец";
  7. Петър Димитров Гайдов- представител на "Волейболен клуб Странджа"                 

свиква ,  отчетно изборно събрание на Сдружението  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1.Вземане на  решение за кандидатстване с проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“.

2.Разглеждане на депозираното Решение на УС на ЗКПУ Дюлево, относно промяна на представителството на „ЗКПУ Дюлево“ в  управителните органи на  СНЦ „МИГ Средец“.

3.Освобождаване на член на Сдружението.

4.Приемане на нов член на ОС на СНЦ „МИГ Средец“;

5.Обсъждане и приемане на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие.

6.Отчет и избор на нов Управителен съвет на Сдружението Контролен съвет.

 

        ОПРЕДЕЛЯ дата на извънредното заседание на Общото събрание на Сдружението – 22.10.2020 г., от 17.00 часа, място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 22.10.2020 г., от 18.00 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

Председател на УС: /п/                                                                         

инж.Димо Найденов