Покана за заседание на Общото събрание

Изх.№ 101/29.07.2019 г.

П О К А Н А

 

            УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:

                       

  1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15
  2. Петър Димитров Гайдов, гр. Средец, ул. Васил Коларов 82
  3. Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1
  4. Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. Раковски, бл.3, ет.1, ап.1
  5. Киро Дойков Тодоров,гр. Средец, ул. „ Охрид” 5
  6. Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3
  7. Иван Петков Жабов , гр.Средец, ул.А.Стамболийски 1

                       

                               

                       

свиква извънредно  заседание на Общото събрание  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Освобождаване член на Контролния съвет.
  2. Избор на нов член на Контролния съвет.

 

 

        ОПРЕДЕЛЯ дата на извънредното заседание на Общото събрание на Сдружението – 29.08.2019 г., от 17.00 часа, и място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 29.08.2019 г., от 18.00 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

 

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

 

Председател на УС: /п/                                                                     

Инж.Димо Найденов