Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец ноември и декември, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на следните информационни събития:

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

  • Семинари на тема „ Изпълнение на Стратегията за ВОМРкъм настоящия момент. Презентиране на проекти от бенефициенти с реализирани проекти и проекти в процес на изпълнение. Споделяне на опит, проблеми и трудности при кандидатстване и изпълнение на проекти.

Дата , място и час на  провеждане  на информационните семинари

  • 27.11.2018 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;
  • 28.11.2018 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;

    Семинар спредставителите на ромската общност на тема: „Запознаване с насоките за кандидатстване по процедурите сприем от декември месец“ – 29.11.2018 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на  НЧ „Пробуда-1897“ ,пл. „България“ 1 .

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

Информационни срещи  на тема  Информиране на местната общност за отворените приеми по мерки от стратегията за ВОМР в ИСУН 2020. Презентиране на Насоките за кандидатстване по процедури :

  1. № BG06RDNP00119.175 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“;
  2. № BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
  3. BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

 Дата , място и час на  провеждане  на информационните срещи

- 11.12.2018 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“ пл. „България“;

- 12.12.2018 г. 10:00 ч. с.Факия- пенсионерски клуб;

- 13.12.2018 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;;

- 14.12.2018.г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;

- 17.12.2018 г. 10:00 ч. с. Момина църква- пенсионерски клуб;

- 18.12.2018 г. 10:00 ч. гр. Средец в зала на „Зелената къща“, пл. „България“;

- 19.12.2018 г. 10:00 ч. с.Загорци- пенсионерски клуб;

- 20.12.2018 г. 10:00 ч. с. Дюлево- залата на НЧ“Просвета -1886“.

 ВАЖНО!!! ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЕМИНАРИ  И СРЕЩИ СА ОТВОРЕНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЯ БЕЗ ПОТВЪРЖДЕНИЕ!

 

Информационните събития  - семинари и срещи   ще се провеждат  във връзка с прилагане на под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие“  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и в изпълнение на СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-192/29.11.2016 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА МЯРКА 19 „ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ