Покана за редовно заседание на Общото събрание

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:

                       

 1. Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15
 2. Иван  Петков Жабов, гр. Средец, ул.“ Александър Стамболийски“1
 3. Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25
 4. Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1
 5. Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. Раковски, бл.3, ет.1, ап.1
 6. Киро Дойков Тодоров,  гр. Средец, ул. „ Охрид” 5
 7. Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3

    

свиква редовно заседание на Общото събрание  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

 1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”
 2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни доклади  за отчитане изпълнението на  подмярка 19.2 и 19.4.
 3. Освобождаване на член на Управителния съвет
 4. Избор на нов член на Управителния съвет
 5. Освобождаване на член на Общото събрание
 6. Избор на нов член на Общото събрание
 7. Обсъждане размера на членския внос на юридическите  и физическите лица членове на ОС

        ОПРЕДЕЛЯ дата на редовното заседание на Общото събрание на Сдружението - 07.03.2018 г., от 17,30 часа и място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

 

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 07.03.2018 г., от 18,30 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

 

         Писмените материали по дневния ред за насроченото заседание на ОС се намират в офиса на сдружението по адреса му на управление и са на разположение на всички членове на сдружението, всеки работен ден от  09.30 до 16.30  часа, където членовете на сдружението могат да се запознаят с материалите и да удостоверят с подписа си получаването на настоящата покана чрез интернет съобщение.

      

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2 и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

 

Председател:  /П/                                                                             

Димо Найденов