Покана до кандидатите за външни експерти –оценителите, преминали успешно административно съответствие и допустимост за явяване на интервю

Комисията назначена със  Заповед №10/03.10.2017 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, кани на интервю външните експерти-оценители преминали успешно първия етап от конкурса – проверка за АСД по процедура за избор на  външни експерти  – оценители по покана с изх. № 27/11.09.2017 г., което ще се проведе  на 31.10.2017 г. в офиса на СНЦ „ „МИГ Средец“, гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова”1 ет. 2 от  10:30 ч.

Интервюто ще се проведе съгласно чл.11 от „Вътрешните процедурни правила за избор на външни експерти –оценители на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец”.

Експерти-оценители не явили се  на интервюто отпадат от класацията.

Списък на преминали и отпаднали  кандидати по  административно съответствие и допустимост, подадли  заявления за участие в процедурата за избор на  външни експерти  – оценители по покана с изх. № 27/11.09.2017 г.

 

Изтегли по-долу


Документи