Покана

Изх. № 20/01.08.2016 г.

П О К А Н А

            Днес, 01.08.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:   

1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15

2. Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25

3. Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1

4. Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. Раковски, бл.3, ет.1, ап.1

5. Атанас Георгиев Зайков, гр. Бургас, ул. Сливница, 1Б, ет.3

6. Божидар Тодоров Божинов , с. Загорци,общ. Средец        

свиква редовно заседание на Общото събрание  при следния   

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

1.Разглеждане на депозираното от „Регионалната асоциация на млекопроизводителите”, гр. Средец, Решение, относно промяна представителството на Регионалната асоциация на млекопроизводителите”, гр. Средец в Колективния върховен орган(ОС) на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” . Приемане на решение за приемане на новопредложения представител от „Регионалната асоциация на млекопроизводителите”,  гр. Средец в ОС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”;

2.Приемане на решение за промяна в състава на Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” – избор на нов член в състава на УС на СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ”, заличаване от поименния състав на УС на Кънчо Стоянов Иванов, вписан по фирмено дело на сдружението в Бургаски окръжен съд и вписване на новоизбрания представител в състава на УС на „ МИГ СРЕДЕЦ

        ОПРЕДЕЛЯ дата на редовното заседание на Общото събрание на Сдружението - 01.09.2016 г., от 17.30 часа, и място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на „МИГ СРЕДЕЦ”.

       При липса на кворум за редовно провеждане на насроченото заседание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.1 от Устава,  същото  се отлага с един час по-късно и ще се проведе на 01.09.2016г., от 18.30 часа,  място за провеждане: гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2,  заседателната зала на МИГ СРЕДЕЦ, при същия дневен ред.

         Писмените материали по дневния ред за насроченото заседание на ОС се намират в офиса на сдружението по адреса му на управление и са на разположение на всички членове на сдружението, всеки работен ден от  09.30 до 16.30  часа, където членовете на сдружението могат да се запознаят с материалите и да удостоверят с подписа си получаването на настоящата покана чрез интернет съобщение.

Управителния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” обяви екземпляр от текста на настоящата покана на видно място – на таблото за съобщения във входа на сградата на офиса на сдружението – гр. Средец, обл. Бургас, ул.„Лиляна Димитрова” № 1, ет.2, публикува я на интернет странницата www. mig-sredets.eu, секция „ Обяви” и я връчи на всеки член на сдружението, чрез интернет съобщение на съответно посочения електронен адрес.

Председател:                                                                                

Димо Найденов