NewsОбявление за конкурс за избор външни експерт-оценители

" СНЦ " МИГ Средец" обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г.  с началната дата за прием на заявления за участие 12.09.2017 г. и крайна дата 02.10.2017 г., 17:00 часа Пълният текст на поканата, необходимите документи и условията може  ...

Повече

Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:      Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. Комсомолска, бл.2, вх.А, ет.1, ап.1 Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ул. Георги С. ...

Повече

Non-profit organization "MIG SREDETS" signed a contract to implement

Non-profit organization "MIG SREDETS" signed a contract to implement Strategies for Community-led local development with the Managing Authority of the Programme for Rural Development 2014-2020, and Managing Authority of Operational Programme "Development of Human Resources 2014 -2020 g . Non-profit organization "MIG SREDETS" of 29.11.2016, the contract № RD 50-192 with MA Development Programme (RDP) 2014 -2020 and the Managing Authority of Operational Programme "Development of Human Resources "(OP HRD) 2014-2020 for implementation of the Strategy for Community-led local ...

Повече

Покана

Изх. № 20/01.08.2016 г. П О К А Н А             Днес, 01.08.2016 г., в гр.Средец, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:    1. Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 2. Кета Николова Кънева, ...

Повече

Обявление

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ” СНЦ „   обявява Решение № БС-11-ЕО/20.05.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ –Бургас характер "да не се извършва ...

Повече

Ended activities information, consultation and discussion of strategy CLLD of "MIG Sredets"

Project activities preparatory № 19-19-1-01-41 under contract № RD 50-159 / 07.12.2015, the "TO PROVIDE grants under sub-19.1" ASSISTANCE FOR PREPARATORY ACTIVITIES OF MEASURE 19 " Community-led local development "by PROGRAM fOR RURAL DEVELOPMENT fOR THE PERIOD 2014-2020, of the NGO" MIG SREDETS "to inform consultation and discussion of strategy CLLD of" MIG Sredets »ended with the announcement of three public hearings in settlements - c. Sredets with. Zagortsi with. Bistrets. ...

Повече

Invitation

Today, on 04.26.2016, in Sredets, the Board of NGO "MIG SREDETS" composed of: 1. Dimo ​​Ivanov Naydenov, c. Burgas, jk Brothers Miladinovi, 61 vh.4, 5th floor, ap.15 2. Ketal Nikolova Kaneva town. Sredets, ul. Todor Nikolov, 25 3. Valentin Petkov Bialkov town. Sredets St. Komsomolska, bl.2, vh.A, 1st floor, ap.1 4. Valko Todorov Valkov town. Sredets, ul. Georgi S. Rakovski, bl.3, 1st floor, ap.1 5. Kancho Stoyanov Ivanov. Orlintsi municipality. Sredets 6. Atanas Georgiev Zaykov town. Burgas, ul. Slivnitsa, 1B, 3rd floor 7. Bozhidar ...

Повече

Events held in April

training, workshops and informational meetings for consultation of the developed strategy with local the community. Pursuant to the Contract № RD 50-159 / 07.12.2015, the "TO PROVIDE grants under sub-19.1" ASSISTANCE FOR PREPARATORY ACTIVITIES OF MEASURE 19 "community-led local development" by PROGRAM FOR RURAL DEVELOPMENT FOR THE PERIOD 2014 -2020, NGO "MIG SREDETS" inform the community that:  On 15 and 16.03.2016, the NGO »MIG SREDETS» held two-day training of the ...

Повече

Invitation to participate in public hearings

OF develop strategies for community-led local development Pursuant to the Contract № RD 50-159 / 07.12.2015, the "TO PROVIDE grants under sub-19.1" ASSISTANCE FOR PREPARATORY ACTIVITIES OF MEASURE 19 "community-led local development" by PROGRAM FOR RURAL DEVELOPMENT FOR THE PERIOD 2014 -2020, NGO "MIG SREDETS" - The Management Board and the team invite residents of Sredets municipality, representatives of local authorities, local businesses, the voluntary sector, local institutions in the field of education and culture, social services, local leaders, representatives of ...

Повече

Call for participation in workshops

counseling training strategy CLLD Pursuant to the Contract № RD 50-159 / 07.12.2015, the "TO PROVIDE grants under sub-19.1" ASSISTANCE FOR PREPARATORY ACTIVITIES OF MEASURE 19 "community-led local development" by PROGRAM FOR RURAL DEVELOPMENT FOR THE PERIOD 2014 -2020, The team of NGO "MIG SREDETS" invites the local community - interested parties wishing to participate in one-day workshops in conjunction with ARMING measures in the strategy CLLD: - Ist meeting of 21.03.2016, the 09.30 pm. - IInd meeting of 22.3.2016 on 10.30.

Повече