NewsОдобрен проект по процедура за прием на проекти от Стратегия за ВОМР на „ МИГ Средец“ по мярка 2.9.3, ОП РЧР 2014 -2020

На 18.05.2018 г.  с  решение на Ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ г. е одобрен оценителният доклад на „МИГ Средец“ по  процедура “ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“,  мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до ...

Повече

Покана за извънредно заседание

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав: Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Иван Петков Жабож, гр. Средец, ул.“ Александър Стамболийски“1 Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 Валентин Петков Бялков, гр. Средец, ул. ...

Повече

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ

по отворена процедура за подбор на проектни  предложения  № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ,  мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“  от Стратегията за ВОМР, ОП ...

Повече

Покана за редовно заседание на Общото събрание

  УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов, гр.  Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Иван  Петков Жабов, гр. Средец, ул.“ Александър Стамболийски“1 Кета ...

Повече

Съобщение - СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„

СНЦ „МИГ Средец“, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„  по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и ...

Повече

Проект на насоки за кандидатстване по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ от СВОМР, ОП РЧР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора  в неравностойно положение и намаляване на ...

Повече

Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец декември, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност през месец  декември на следните информационни събития: 1. Двудневно  обучение на 07.12 и  08.12.2017 г. от 10.00 часа в залата на  Посетителския информационен център, гр. Средец, местността „Божура“, на тема: “Изготвяне на бизнес план, ...

Повече

Покана за информационни срещи с местната общност за популяризиране на приоритетите за местно развитие и възможностите за кандидатстване с проекти

УВАЖАЕМИ  ДАМИ ГОСПОДА, СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  местната общност на информационни срещи за  популяризиране на приоритетите за местно развитие и възможностите за кандидатстване с проекти  от СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „ МИГ СРЕДЕЦ“ ...

Повече

Резултати от конкурс за избор на външни експерти -оценители на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец“

Председателят на СНЦ „ МИГ Средец“ утвърди списък на външни  експерти -оценители на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец“. Конкурсът се проведе във връзка с разпоредбите на „Вътрешните процедурни  правила за избор на външни експерти –оценители на проекти към СВОМР на „МИГ Средец“, утвърдени с Протокол № 7/ 24.08.2017 г. на  ...

Повече

Покана до кандидатите за външни експерти –оценителите, преминали успешно административно съответствие и допустимост за явяване на интервю

Комисията назначена със  Заповед №10/03.10.2017 г. на Председателя на УС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, кани на интервю външните експерти-оценители преминали успешно първия етап от конкурса – проверка за АСД по процедура за избор на  външни експерти  – оценители по покана с изх. № 27/11.09.2017 г., което ще се проведе  на 31.10.2017 ...

Повече