ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ“, ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 13.02.2020 г.,Сдружение "МИГ Средец" и „АГРО-СТИВ ЕООД“  с. Пънчево подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие  на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG06RDNP001-19.175-0006 „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на животни“ , по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.175-S1 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, по ПРСР.

Сключения договор е на  стойност 90 000.00 лв.безвъзмездна финансова помощ, която е предназначена за закупуване на нови машини, необходими за подобряване на земеделския производствен процес-Телескопичен манипулатор и Вертикално фуражораздаващо ремарке 8 м³. Инвестициите по проекта включват иновации в стопанството, чрез въвеждане на нов производствен процес.

Изпълнението на договора и реализирането на дейностите по проекта ще  стартират  на 13.02.2020 г.