Обявление за конкурс за избор външни експерт-оценители

" СНЦ " МИГ Средец" обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г.  с началната дата за прием на заявления за участие 12.09.2017 г. и крайна дата 02.10.2017 г., 17:00 часа
Пълният текст на поканата, необходимите документи и условията може  можете да намерите и изтеглите от тук:


Документи