ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ

по отворена процедура за подбор на проектни  предложения  № BG05M9OP001- 2.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ,  мярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“  от Стратегията за ВОМР, ОП РЧР 2014-2020, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

 

Събитие

Дата, час, място

  1. Ден на отворените врати

Всяка сряда до 07.03.2018 г.вкл.от 10:30 -16:00 ч, офиса на „МИГ Средец“

  1. Семинар

гр. Средец,  22.02.2018 г. от 10:00 ч.,  Заседателна зала на „ МИГ Средец“

 

 

3. Информационни срещи

с. Факия, пенсионерски клуб – 19.02.2018 г., 10:00 ч.

с. Дебел, зала на народно читалище „ Светлина“ 20.02.2018 г., 10:00 ч.

с. Драчево , пенсионерски клуб –23.02.2018 г., 10:00 ч.

с. Буково,  кметство – 26.02.2018 г., 10:00 ч.

с. Бистрец, пенсионерски клуб – 27.02.2018 г., 10:00 ч.