NewsПроект на насоки за кандидатстване по мярка 7.5 от СВОМР на „МИГ Средец“, процедура № BG06RDNP001-19.353

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува за предварително обсъждане проекта на Условия за кандидатстване по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  от  СВОМР, Програма за развитие на ...

Повече

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ, ОП РЧР 2014-2020 Г.

Сдружение "МИГ Средец" и Община Средец подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд . Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.073-0001  „ ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.197(мярка 7.6 от СВОМР )

На 22.10.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  №  BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ От Мярка 4.“Инвестиции в материални активи“.

На 21.10.2019 г., „МИГ Средец“  обяви  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.178 „МИГ  Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКА НА ЕТАП АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.197 „МИГ СРЕДЕЦ - ПОДМЯРКА 7.6 ”ПРОУЧВАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА“

 На 09.10.2019 г.  приключи оценка на етап Административно съответствие и допустимост по процедура № BG06RDNP001-19.197  „МИГ СРЕДЕЦ -  подмярка 7.6 ”проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата“. Подадени са три броя проектни предложения, от които на  ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19. 168 – ВТОРИ ПРИЕМ

 На 08.10.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.188 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„

На 27.09.2019 г., „МИГ Средец“  обяви  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.188 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „ МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони ...

Повече

ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА „ МИГ СРЕДЕЦ, ОП РЧР 2014-2020 Г.

На 20.09.2019г., председателя на Управителния съвет на Сдружение "МИГ Средец" – инж. Димо Иванов Найденов и Кмета на Община Средец, инж. Иван Жабов -, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд .

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ (МЯРКА 2.9.3 ОТ СВОМР , ОПРЧР)

На 08.08.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“,  мярка 2.9.3“. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в ...

Повече

Покана за заседание на Общото събрание

Изх.№ 101/29.07.2019 г. П О К А Н А               УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Петър Димитров Гайдов, гр. Средец, ул. Васил Коларов 82 Валентин Петков Бялков, гр. ...

Повече