NewsПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ (МЯРКА 2.9.3 ОТ СВОМР , ОПРЧР)

На 08.08.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“,  мярка 2.9.3“. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в ...

Повече

Покана за заседание на Общото събрание

Изх.№ 101/29.07.2019 г. П О К А Н А               УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                         Димо Иванов Найденов, гр.Бургас, ж.к. Братя Миладинови, 61, вх.4, ет.5, ап.15 Кета Николова Кънева, гр. Средец, ул. Тодор Николов, 25 Валентин Петков Бялков, гр. ...

Повече

Разяснение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата”

По процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19. 188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

На 28.06.2019 г. с Оценителен доклад приключи  работата на  Комисията  за подбор на проектни предложения  по процедура  №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства ...

Повече

Разяснение по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197

По процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” за кандидатстване от Стратегия за Водено от общностите местно развитие ...

Повече

ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – СОЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ“ (МЯРКА 2.9.1 ОТ СВОМР , ОПРЧР)

На 14.06.2019 г.  с Оценителен доклад, приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения(КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура  № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ – Социална икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, мярка 2.9.1 “ Увеличаване на броя на ...

Повече

„МИГ СРЕДЕЦ”, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", Инвестиционен приоритет № 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

СНЦ „МИГ Средец“ на 30.05.2019 г., обявява  втори прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в ...

Повече

Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец юни, организирани от СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ , гр. Средец

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“  информира   и  кани местната общност на следните информационни събития през месец юни:   1. ПЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  във връзка във връзка с процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.197  „МИГ Средец -  подмярка 7.6 ...

Повече

Проект на Условия за кандидатстване и приложенията към тях по процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“ – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“, мярка 2.9.3.(втори прием)

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“ публикува за предварително обсъждане проект на Условия за кандидатстване  и приложенията към тях по  процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ...

Повече