Мерки от СВОМР по ОП РЧРMярка 2.9.3

„Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“ Процедура за подбор на проекти  „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ„  

Повече